Kort Historik

Sommar i Stockholm

Kort historik

Stiftelsen SAPU (Stockholms Akademi för psykoterapiutbildning) bildades formellt 1994. Psykologerna Leif Havnesköld, Margareta Hedén-Chami, Patricia Tudor-Sandahl och Christer Sandahl, Tomas Videgård samt psykiatern Göran Ahlin utgjorde stiftelsens första styrelse. Målet var att skapa en modern psykodynamisk utbildning på legitimationsnivå och att bredda psykoterapins tillämpning mot mer ”problembelastade, psykosomatiska eller socialt utanförstående individer”.

2014 firade SAPU tjugo år som utbildningsanordnare. 2015 övergick dock psykoterapiutbildningen till annan huvudman och drivs därefter vidare som Högskolan sapu. (För mer information om utbildningarna se www.sapu.se)

Stiftelsen SAPU verkar därefter i huvudsak för en breddning av psykoterapins tillämpning till gagn för individer och grupper i särskilt utsatta situationer. 

Med de begränsade resurser stiftelsen har att tillgå läggs fokus i huvudsak på att på olika sätt synliggöra sådana förtjänstfulla insatser. Vi kan dela ut mindre stipendier till psykoterapeuter eller psykoterapeutiska verksamheter, för t ex inköp av litteratur eller deltagande i en konferens eller ett seminarium. 

Därför kan man läsa om våra stipendiater både på Facebook, LinkedIn och i olika tidskrifter samt på denna hemsida.