Stipendiater 2021

Charlotte Sparre

leg. psykolog

Charlotte Sparre

2021 års tredje litteraturstipendium tilldelas psykolog Charlotte Sparre för hennes arbete på kliniken ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset. I sitt arbete söker hon på internets mörkaste sidor för att nå personer som tidigare inte nåtts av behandling. Syftet är att erbjuda en evidensbaserad psykologisk behandlingsmetod och samtidigt bidra till att minska risken för att barn ska utsättas för sexuella övergrepp.

Charlotte Sparre arbetar som legitimerad psykolog på Anova med inriktning mot sexualmedicin och preventivt behandlingsarbete för personer som ligger i risk att begå eller begår sexualbrott, främst mot barn. ANOVA är en multidisciplinär behandlingsenhet på Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att bedriva utredning, bedömning och behandling av tillstånd inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Charlotte har även sedan 2019 varit projektledare för studien Prevent it.  

Prevent it är ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet under ledning av Dr Christoffer Rahm finansierat av World Childhood Foundation och Svenska Läkaresällskapet. Syftet med studien är att evidensbasera terapeutiska metoder för beteenden relaterade till pedofili och specifikt minska nätrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Studien riktar sig till personer över hela världen som ser på övergreppsmaterial på barn (”barnpornografi”). Forskargruppen ämnar utvärdera vilken effekt en internetbaserad KBT- behandling har på mängden tid de ägnar åt beteendet samt effekten på andra aspekter av deras sexualitet och deras hälsa i stort. Deltagarna rekryteras via annonser i chattforum på det så kallade DarkNet där dokumenterade sexuella övergrepp på barn publiceras och sprids. 

Datainsamlingen inleddes under 2019 och börjar nu gå mot sitt slut med snart 160 personer som deltagit i studien. Resultatet är ännu inte analyserat. Vad forskargruppen kan konstatera är dock att de har nått en grupp av aktiva barnförövare som tidigare betraktats vara omöjlig att nå och motiverat dem till att fullfölja en psykologisk behandling. Gruppen som behandlats kommer från alla jordens hörn, även platser där enbart en beskriven tändning mot barn är belagt med hårda straff. På sikt är förhoppningen att människor i stora delar av världen kan erbjudas en effektiv och evidensbaserad psykologisk behandling mot sexuella riskbeteenden och därigenom skydda barn mot sexuell exploatering och övergrepp, samt hjälpa personerna själva som ofta har ett stort behandlingbehov.


Anna-Karin Åkerman

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, doktorand

Anna-Karin Åkerman

Vi är glada att presentera 2021 års andra stipendiat: Anna-Karin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och doktorand vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. Hon arbetar metodiskt för att hjälpa familjehemsplacerade ungdomar genom att utveckla kunskapen om hur familjehemmen bäst kan stöttas.Anna-Karin Åkerman har under många år arbetat som psykolog och psykoterapeut med barn, ungdomar och vuxna. Tidigare har hon arbetat bl a inom barnpsykiatri, socialtjänst och under lång tid med placerade barn och ungdomar. Numera arbetar hon i egen privat verksamhet. I hennes avhandlingsprojekt studeras en behandlingsmodell inom den specialiserade familjehemsvården som bygger på psykodynamisk teori och kan beskrivas som relationsfokuserad och mentaliseringsinriktad. Främst handlar studien om hur relationen mellan den familjehemsplacerade och familjehemsföräldern kan bidra till att den familjehemsplacerade mår bättre.

Anna-Karins Åkermans arbete är ett gott exempel på hur psykoterapeutisk teori hjälper de personer som bäst behöver det. För att göra kunskapen tillgänglig publicerar vi en presentation gjord av Anna-Karin Åkerman speciellt för stipendieutdelningen, riktad till personal inom socialtjänst och familjehemsvård. Se den kostnadsfritt här:

Se presentationen här


Emma Grapensson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Emma Grapensson

Vi har glädjen att tilldela 2021 års första litteraturstipendium till leg. psykolog och leg. psykoterapeut Emma Grapensson för hennes uppsats:

Både hindrad och pressad- om psykologers upplevelse av stress i psykiatrin
Examensarbete i psykoterapi; Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Länk till examensarbete

Emma Grapensson har i sin uppsats belyst förekomsten av etisk stress hos kliniskt verksamma psykologer inom psykiatrin. Detta är den första svenska uppsatsen i ämnet.

Den offentliga vården har genomgått omfattande förändringar de senaste decennierna när New Public Management vunnit mark. Detta har lett till tydligare riktlinjer och mer detaljspecificerade krav på de anställda. Minskade möjligheter att bedriva vård utifrån sin egen moral och bedömning leder till etisk stress. Det är angeläget att granska och undersöka effekter av hur de nya styrsystemen påverkar arbetssituationen. Genom intervjuer får vi i uppsatsen en inblick i hur etisk stress upplevs och vad det innebär för det psykologiska arbetet. I detta arbete påminns vi om vikten av att medvetandegöra den etiska dimensionen i vårt arbete och hur vi som individer och organisationer på bästa sätt kan hantera detta.