Stipendiater 2022

Niki Sundström

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Den 7 december 2022 tilldelades leg. psykolog och leg. psykoterapeut Niki Sundström Stiftelsen SAPU:s litteraturstipendium för extraordinära insatser inom MBT och strukturerade psykologiska behandlingar som resulterat i möjligheter till psykoterapeutisk behandling för en utsatt patientgrupp.

Niki beskriver:

Jag har arbetat med MBT för vuxna sedan 2006, vid psykiatri Sydväst i Stockholm. Ursprungligen började jag leta efter metoder som kunde fungera i arbetet med tonåringar på akuten. Det var ungdomar och familjer med ett stort lidande. Det blev även många gånger även ett komplext arbete för personalen. De skulle möta ungdomar i behov av vård, där heldygnsvård kunde vara nödvändigt, men samtidigt inte hjälpsamt. Mentaliseringsteori är ett sätt att arbeta direkt med patienter, men ger även oss i vården metoder, en förståelse och ett sätt att arbeta i team tillsammans mot realistiska mål för patienter.  

Något som hjälpt mig att utvecklas terapeut är att arbeta med är utbildning. De som väljer att utbilda sig i MBT, är ofta duktiga, intresserade och entusiastiska. Det är så roligt att få ha mött så många som delar upplevelsen av hur meningsfullt det är att arbeta med MBT, som vill dela med sig av sitt intresse för patientgruppen och förkovra sig i metoden. Idag är det en stor utmaning att se till att fler patienter kan få behandling. Det kan dels vara köer, men personlighetsyndrom är inte bara borderline. Så jag hoppas att fler utbildar sig i MBT, men vi behöver också generalistiska metoder så fler kan erbjudas möjlighet till behandling. 


Malin Fors

leg. psykolog, psykoanalytiker och fil. dr i psykologi

Stiftelsen SAPU:s tredje litteraturstipendium 2022 tilldelas Malin Fors, leg. psykolog, psykoanalytiker och fil. dr i psykologi, för sitt arbete med att på ett kunnigt och levande sätt förmedla kunskap om betydelsen av makt och hierarkier i det psykoterapeutiska arbetet. Genom sin bok och sina föreläsningar har hon öppnat för att denna kunskap tagit plats på ett brett sätt inom det psykoterapeutiska fältet, till gagn både för patienter och terapeuter.

Läs mer om boken här.

Stipendiet delades ut i samband med Malins föreläsning på Psykoterapimässan 2022. Foto: Camilla von Below

Anna Thom Olin

leg. psykolog

En bild på Anna Thom Olin

Stiftelsen SAPU:s andra litteraturstipendium 2022 går till leg psykolog Anna Thom Olin för hennes insatser för ensamkommande traumatiserade unga flyktingar.

Anna Thom Olin arbetar på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Hon har flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med traumatiserade barn och ungdomar. Hon arbetar aktivt med ett barnrättsperspektiv utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, med opinionsbildning och kunskapsspridning, för att öka utsatta barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Anna har flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med traumatiserade barn och ungdomar, bl a ensamkommande flyktingar på Rädda Barnen. I dag är Anna enhetschef på Räddningsmissionen i Göteborg.

Så här presenterar Anna sin artikel:

”Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar med komplex traumatisering betonar vikten av relation, trygghetsskapande och regleringsstöd. Perspektiv som integreras är traumateori, anknytningsteori och neuropsykologiska perspektiv som neuroaffektiv utvecklingsteori. På så vis skapas en bred förståelse för utvecklingshinder och en flerdimensionell karta. Vikten av samspelskvaliteter, intoning och icke-verbal kommunikation betonas. Arbetssättet vilar på komponenter för traumafokuserad psykoterapi såsom skydd, stabilisering,
traumanarrativ och konsolidering. Komponenterna och interventionerna kan anpassas till unika behov på ett flexibelt och följsamt sätt.  Målsättningen är att bidra till minskad grad av upplevd stress och ökad grad av upplevd trygghet, att reglera affekter, hantera och förstå stressreaktioner, öka medvetenhet om affekters kroppsliga manifestationer, integration och bearbetning av traumatiska upplevelser samt bistå med upplevelser av tillit och hopp.

 
Artikeln är tidigare publicerad i Mellanrummet 2014:
artikel-integrativtraumafokuseradpsykoterapi.pdf (mellanrummet.net)

Återpublicerad i Tidskriften Psykoterapi 2017:
Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande flyktingungdomar –
Anna Thom Olin (tidskriftenpsykoterapi.se)


Kamilla Asp

Kamilla Asp har sedan många år både arbetat med och undervisat i Traumamedveten Omsorg och tilldelas våren 2022 års litteraturstipendium.

Kamilla är auktoriserad socionom och har en psykoterapeututbildning på psykodynamisk grund med en relationell och integrativ inriktning. Hon har även en utbildning i TMO (traumamedveten omsorg) av Howard Bath & Diane Boswell genom Rädda Barnen. I sitt yrke har hon de senaste 15 åren träffat unga i substansbruk, som säljer/byter sexuella tjänster, begår brott och utövar våld mot andra och sig själva. Många av dem har haft erfarenheter av långvarig stress och s.k. potentiellt traumatiserande händelser.

Kamilla berättar:

”Det integrativa traumaperspektivet ligger mig varmt om hjärtat och det präglar en stor del av mitt vardagliga arbete, både i klinisk behandling som i utbildningssammanhang.

Jag har sedan 2015 särskilt arbetat med att utbilda vuxna som möter barn och unga i deras roller som skol – förskolepersonal, familjehem, HVB-personal, öppenvård inom socialtjänsten m. fl. över hela Sverige. Idag arbetar jag på Ericastiftelsen och använder mig av det integrativa traumafokuserade arbetssättet när jag möter barn/unga och deras viktiga vuxna i samtal men även som lärare/föreläsare inom vår högskola. Det är ett perspektiv som bidrar med viktig kunskap till vuxna i hur att förstå och bemöta barn på ett hjälpsamt sätt i deras vardag för att bidra till återhämtning och fortsatt utveckling, trots erfarenheter av svåra och påfrestande händelser i livet. Erfarenheter som kan ha uppstått genom vuxnas psykiska ohälsa, missbruk, våld, ekonomisk utsatthet till exempel, men även av att ha levt i krig och behövt fly. Den stress som de erfarenheterna kan skapa, påverkar ofta barns både psykiska och fysiska hälsa, gör det mer utmanande i relationer till andra, att klara skolarbete och ökar risken för riskbeteenden. Vuxna har goda möjligheter att påverka och stärka barn och ungas hälsa med ett traumamedvetet perspektiv med sig och göra viktig skillnad i ungas vardag. Det påverkar även vuxna i att förstå mer om sig själva och sitt eget agerande vilket är en betydelsefull del i att kunna vara till hjälp för någon annan. ”