Stipendiater 2020

Stiftelsen Sapus vinterstipendium 2020

går till

Unga Lukas

Unga Lukas har på kort tid skapat en viktig mötesplats online med meningsskapande samtal för unga.
Hjärtat i verksamheten är chatten med volontärer som stöttar unga vuxna fyra kvällar i veckan. De visar en stor kunskap, erfarenhet och respekt för varje person som hör av sig.
De ger även ett utmärkt psykologiskt kunskapsstöd genom filmer och texter i sociala medier, där även unga har möjlighet att bidra och dela erfarenheter.


Stiftelsen Sapu är stolta att med ett stipendium kunna uppmärksamma en nyskapad och viktig verksamhet.

Unga Lukas etablerades 2018 och är en mötesplats på nätet som ger meningsskapande samtal för unga i hela landet. Hjärtat i verksamheten är chatten med volontärer som har kunskap och erfarenhet, och som stöttar unga vuxna fyra kvällar i veckan. Chatten besöktes under 2020 av ca 5000 unga vuxna i åldrarna 13 till 25 och verksamheten växer stadigt. Just nu har Unga Lukas ca 65 anställda, volontärer, samordnare och handledare. 

Unga Lukas ger även psykologiskt kunskapsstöd genom filmer, texter och bilder i sociala medier och unga har själva möjlighet att bidra genom att exempelvis dela erfarenheter och kreativa inlägg i projektet #skapanärhet. 

Unga Lukas arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på människan och utifrån meningens och sammanhangets avgörande betydelse för psykisk hälsa. Unga Lukas ser varje ung vuxen som en unik individ med inre resurser och driver samhällspåverkan utifrån allas rätt till samtal och psykisk hälsa. 

Bakom Unga Lukas står den idéburna psykoterapiorganisationen S:t Lukas.

Psykoterapiorganisationen S:t Lukas.

Stiftelsen Sapus höststipendium 2020

går till forskningsprojektet

Tidig upptäckt av upplevd ensamhet

Ett samarbete mellan Akademiskt primärvårdscentrum ( APC ) och Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin ( CES )

med:
Lene Lindberg, psykolog, docent. Karolinska institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.
Lena Lund, distriktssköterska, med dr. Karolinska institutet och Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.
Erika Berggren, distriktssköterska, med dr. Karolinska institutet och Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.
Pernilla Alencar Siljehag, distriktssköterska, MSc. Karolinska institutet och Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm.

Projektet stöds av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på fyra vårdcentraler i region Stockholm.
Resultaten planeras sammanställas i slutet av 2021. 
Den långsiktiga planen är att bygga ett större forskningsprojekt för att utvärdera flera aspekter av arbetssättet och dess effekter för den upplevda ensamheten hos äldre personer. Här befinner vi oss i en uppstartsfas där vi söker finansiering och vidareutvecklar samarbeten, akademiskt, inom offentlig sektor och civilsamhället, även utanför Region Stockholm. 

Syftet med projektet är att utveckla, pröva och utvärdera ett instrument och insatser för tidig upptäckt av upplevd ensamhet hos personer 65 år och äldre som besöker sin vårdcentral. Både den individuella upplevelsen och känslan av ensamhet kan leda till lidande med risk för negativ påverkan av personens hälsa. Vid tidig upptäckt av ensamhet kan psykisk, social, existentiell och fysisk hälsa främjas hos äldre. Trots detta är kunskapsläget om upplevd ensamhet hos äldre i ordinärt boende med kontakt inom primärvården inom svenska förhållanden svagt. Nordiska Ministerrådet konstaterar att det finns kunskapsluckor inom forskningen av interventioner för att motverka ensamhet bland äldre personer. Man efterlyser särskilt studier som utforskar framgångsfaktorer hos insatser mot ensamhet. Det saknas evidensbaserade metoder för att upptäcka och arbeta strukturerat med frågan inom primärvården.    
Genom ökad samverkan med kommun och civilsamhälle är tanken att distriktssköterskan i primärvården kan bemöta äldre personers upplevelse av ensamhet och på ett strukturerat sätt guida vidare till sociala aktiviteter. I denna planerade insats ingår att äldre personer svarar på frågor i ett bedömningsinstrument (de Jong Gierveld Loneliness Scale) som används för att upptäcka upplevd ensamhet. Projektet syftar till att med stöd av bedömningsinstrumentet, bedömningssamtal med distriktssköterska samt ökad samverkan med kommun och föreningsliv utprova en metod för tidig upptäckt av upplevd ensamhet hos personer 65 år och äldre. Målet är att uppnå ett långsiktigt fungerande arbetssätt i svensk primärvårdskontext och därmed minska upplevd ensamhet. 


Litteraturstipendium våren 2020

Vi har glädjen att få tilldela vårens litteraturstipendium till psykologerna och doktoranderna:

Karin Lindqvist och Jakob Mechler

”Psykologerna och doktoranderna Karin Lindqvist och Jakob Mechler nomineras för sitt arbete med att utveckla och utpröva Internetförmedlad, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (IPDT) för deprimerade ungdomar vid Stockholms Universitet.
Deras initiativkraft och engagemang har på kort tid lett till att flera hundra deprimerade ungdomar i Sverige kunnat erbjudas god Internetförmedlad psykoterapi anpassat till ungdomarnas villkor. Projektet har etablerat affektfokuserad IPDT som ett möjligt alternativ för målgruppen vid sidan av IKBT ( Internetbaserad KBT behandling ). Det ambitiösa forskningsprojektet kommer i förlängningen också kunna bidra med svar på viktiga frågor om vilken sorts terapi (IKBT eller IPDT) som kan tänkas passar vilken ungdom bäst. En kunskap som är väsentlig för att möta målgruppens behov på bästa sätt i framtiden.”

Karin Lindqvist
Jakob Mechler

Vi har också möjligheten att visa ett studieprotokoll som är en s.k. pre-print. Det innebär att den ännu inte är accepterad för publikation och att ändringar kan komma ske efter granskning. Den är också open access och för den som är intresserad av nästa steg i projektet kanske detta ändå kan vara av intresse. Karin och Jakob planerar göra en non-inferiority studie där de undersöker om IPDT är icke-underlägsen IKBT. Det kommer bli en relativt stor studie och är s a s projektets huvudstudie.
https://www.researchsquare.com/article/rs-20548/v1


Stiftelsen Sapus vårstipendium 2020

går till Elisabeth Green

regionkoordinator Region Syd

Elisabeth Green har i uppdrag att arbeta mot människohandel. Hon har i det svåra arbetet visat en stor förmåga att jobba i process och arbeta metodiskt. Hon samordnar myndighetsinsatser på ett modigt och drivande sätt och står alltid på de utsattas sida. Tack vare ett respektfullt, flexibelt bemötande får hon alla inblandade att bli bekräftade och vilja samarbeta, vilket ger framgång, till exempel med fällande domar.

Det är med glädje Stiftelsen Sapu tilldelar årets vårstipendium till Elisabeth Green för ett fantastiskt arbete.

Elisabeth Green

Tack för en fin utmärkelse!
Här kommer en kort presentation av vårt arbete mot människohandel!

Evonhuset i Malmö stad har i 40 år arbetat för att hjälpa personer ur prostitution. Sedan tio år tillbaka har arbetet mot människohandel utökats. 
Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten har ett samarbete, där Lisa Green, Evonhuset har ett regionalt uppdrag att arbeta mot människohandel. 
Uppdraget innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla ändamål och omfattar Region Syd.
Uppgiften är att informera brottsutsatta om deras rättigheter samt samordna hjälpinsatser tillsammans med exempelvis Socialtjänsten,Migrationsverket, Polis, sjukvården och boenden. Evonhuset kan även, tillsammans med internationella aktörer, verka för att hjälpa till ett tryggt återvändande till hemlandet.