Stipendiater 2018

Våren 2018

Stiftelsen SAPUs stipendium går till personalen vid Röda Korsets behandlingscenter i Skövde.

Stiftelsen SAPUs Stipendium på 10 000:- kr tilldelas personalen vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde. De erhåller det för sitt arbete med psykisk ohälsa hos asylsökande barnfamiljer, särskilt med barn som lider av uppgivenhetssyndrom.
Redan under 2007-2008 uppmärksammade personalen den psykiska ohälsan hos asylsökande barnfamiljer där ett eller flera barn riskerade att utveckla ”uppgivenhetssymtom”, senare ”uppgivenhetssyndrom”.
Arbete med främst familjearbete startade upp under 2008 och utvecklades under projekttiden 2010 – 2012 till att även omfatta prevention, familjediagnostisering och tydligare samverkan mellan organisationer.
Sedan projektet avslutats 2012 har familjearbetet fortsatt inom ordinarie verksamhet.
Vår förhoppning är att detta stipendium kommer att kunna stimulera till fortsatt arbete med att sprida kunskap och erfarenheter i detta angelägna ämne.

Mer om projektet ”Samverkan i upptäckt, stöd och behandling av psykisk ohälsa hos asylsökande barnfamiljer”

Hösten 2018

Stiftelsen SAPUs stipendium för hösten 2018 går till Tomas Åkerlund, socionom, med mag och leg psykoterapeut.

Tomas Åkerlund, socionom, med mag och leg psykoterapeut.

Tomas Åkerlund, socionom och leg psykoterapeut vid Bogruppen, har under många år målmedvetet och systematiskt arbetat fram en modell för behandling av unga missbrukare.

Modellen kallas Fyraveckorsmetoden. Den bygger på empiri och evidensbaserade metoder, den utgår bland annat från Stockholms Läns Landstings Psykiatristöd samt riktlinjer från BUP.
I korthet går metoden ut på att den unge, anhöriga, samt professionellt nätverk ska göra tydliga överenskommelser och skriftliga planer om hur den unge ska bli fri sitt narkotikaanvändande inom 4 veckor. Detta följs upp på ett strukturerat sätt inom de 4 veckorna med hjälp av skydds- och riskanalyser. Om den unge inte är ren samt att skydds- och riskanalysen visar på övervägande risker görs en akut åtgärdsplan. Om riskerna inte överväger så görs en ny behandlingsplan med ny uppföljning om 4 veckor.
Det är en komplicerad målgrupp med komplex problematik. Tomas har med obruten envishet, uthållighet och gott mod, drivit modellen och han är en uppskattad metodutvecklare, personalstödjare och behandlare vid Bogruppen.
För dessa insatser erhåller Tomas Åkerlund, Stiftelsen SAPUs stipendium på 10 000 kr.

För Stiftelsen SAPU
Jutta Labitzke

Vintern 2018

Vi vill denna gång lyfta fram handledningens betydelse inom psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Därför har följande två examensarbeten från SAPUs handledarutbildning uppmärksammats.

Rebecca Giardina och Patrik Törnqvist får Stiftelsen SAPU:s stipendium

Rebecca Giardina

socionom leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi
”- Men du, vad är egentligen relationell handledning?”
– relationell psykoterapihandledning, en samskapande process
Läs mer

Patrik Törnqvist

Beteendevetare, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi
Deliberate practice:
Vad psykoterapihandledare kan lära sig av musiker och idrottare.

Läs mer


Utmärkelse för förtjänstfull examensuppsats 2018

Pernilla Abrahamsson
Multidisciplinary pain treatment in a group format – an outcome study
Handledare: Benjamin Bohman
Länk till uppsatsen