Stipendiater 2017

Elisabeth Bakke

Stiftelsen SAPU:s stipendium för år 2017 går till Elisabeth Bakke, leg psykoterapeut, fil mag i socialt arbete.

Elisabeth Bakke

Motivering

Hon tilldelas stipendiet för en studieresa till Holland anordnad av Transkulturellt Centrum för att besöka 2-3 traumacenter samt även berörd myndighet. Studieresan syftar till att dels få ta del av deras metoder, hur de arbetar psykoterapeutiskt med torterade och krigsskadade patienter, dels för att knyta kontakter för framtiden med något av traumacentren, vilka kan bidra med s.k. ”in-depth training”. Bland annat kommer specialiserade behandlingsprogram såsom Narrative exposure Therapy (NET) och Multi Family Therapy (MFT) att studeras.

Reserapport – Holland 18 -21 september 2017

Tack vare SAPU:s fina stipendie fick jag en möjlighet att tillsammans med före detta kollegor från Transkulturellt Centrum, ett kunskapscentrum i Stockholms läns landsting om hälso- och sjukvård för asylsökande, nyanlända flyktingar och papperslösa, göra en studieresa till Holland. Syftet med resan var för min del att lära mer om traumafokuserad behandling för asylsökande och nyanlända, men också att se skillnader mellan Sverige och Holland i mottagande och behandlingsmöjligheter för dessa grupper. Resan varade i fyra dagar och vi fick möjlighet att besöka flera mycket intressanta organisationer.

Vår första dag besökte vi Bijlmer Baes AZC, asylcentrum.
Centret rymmer 600 asylsökande från i huvudsak Syrien, Afghanistan, Eritrea, Iran och Irak. (I stort sett samma länder som Sverige tar emot flest flyktingar ifrån.) Det visar sig att det finns stora likheter med svenskt asylmottagande även om man organiserat tillgången till hälso- och sjukvård något annorlunda i Holland jämfört med Sverige. I Sverige finns ingen sjukvård riktat specifikt för asylsökande annat än den inledande hälsoundersökningen till vilken alla ska få en kallelse. På Bijlmer Baes AZC finns särskild hälsovård inrättat med distriktsläkare, sjuksköterska och psykiatrisk sjuksköterska. En tanke om jämlikhet i vården ligger bakom hur vi organiserat det (eller inte organiserat det) i Sverige. Det är en intressant fråga om vad som är mest effektivt ur olika synvinklar; den asylsökandes tillgång till nödvändig vård samt samhälleligt respektive ekonomiskt.
Något som slår oss svenska besökare är en till synes smidig samverkan mellan frivilliga föreningar och det offentligt drivna, där kreativiteten verkar få utrymme att sprudla. Det syns i olika delar av centret där olika verksamheter drivs för att ge asylsökande och nyanlända flyktingar möjlighet till sysselsättning och arbete, en väg in till arbetsmarknaden.

Dag två besöker vi ICC – International Court of Justice, internationella domstolen i Haag under förmiddagen och får i utställningen om hur ICC fungerar lära oss bland annat om det psykologiska vittnesstöd som finns för människor som har vågat berätta sina erfarenheter från krig och konflikt för att vittna mot krigsförbrytare. Vi får också möjlighet att lyssna på del av en pågående rättegång. https://www.icc-cpi.int/
Under eftermiddagen kl 15 -17, besöker vi Centrum ’45, i Diemen, Amsterdam. Centrum ’45 består av flera traumacenter, bildade efter andra världskrigets slut 1945, därav namnet. Vi får träffa Arq Psychotrauma expert group och får information om Knowledge Centre Migration of Arq, olika behandlingar som erbjuds flyktingar samt olika forskningsprojekt vid Arq. 50% av patienterna vid Centrum ’45 är flyktingar, övriga är veteraner, polis- och militär personal. En intressant forskning som bedrivs vid Arq rör anknytning – hur påverkas fostret i en traumatiserad mamma? Förutom traumainriktad psykoterapeutisk behandling arbetar centret med konsultationer men även preventivt med grupper. Familjer och problem mixas – på samma sätt som det ser ut i samhället, beskriver Simone. Som exempel på psykoterapeutisk behandlings nämns Narrative exposure therapy. https://www.arq.org/en/contact/arq-psychotrauma-expert-groep-diemen

Vår tredje studiebesöksdag tillbringar vi hela dagen vid ”De Evenaar”, Centre for Transcultural Psychiatry, Institute of Community Mental health Care, Drenthe, i Beilen. Hemsida: https://www.ggzdrenthe.nl/centrum/de
Under dagen får vi ta del av ROTS – Resilience oriented therapy and strategies, en grund som alla vid centret står på och som utvecklats av Cornelis Laban, ledande psykiater och forskare vid centret. Vi får även lyssna till medarbetare som arbetar med psykodrama, MTF – Multi Family Therapy samt NET – Narrative Exposure Therapy. Det sistnämnda fångar mig och har lett till att jag velat lära mig mer om metoden och även prövat att göra s.k. livslinjer med några av mina patienter.

Vår sista dag i trevliga Amsterdam besöker vi Pharos (Dutch center of expertise on health disparities), i Utrecht, där Evert Bloemen, läkare som arbetar med centrets program för flyktinghälsa, ger oss en presentation av asylsökandes och flyktingars väg till vården, rätt till vård, vad som görs för att främja deras hälsa.  Organisationen arbetar i stor utsträckning med påverkansarbete. Länk: www.pharos.nl

Ett intressant tips för vidare läsning som vi fick på Pharos var Centre for Study of Emotion and Law: http://csel.org.uk/ – This site is intended for anyone working with or for people seeking justice and protection, and who wish to ensure that decisions about them are based on the best available psychological knowledge about how people behave, respond to trauma and present themselves before the law.

Elisabeth Bakke


Carl Pether Wirsén

Stiftelsen SAPU:s stipendium för hösten 2017 går till Carl Pether Wirsén Beteendevetare, leg. Psykoterapeut.

Motivering Carl Pether har en beteendevetenskaplig bakgrund och är filosofie magister i arbets- & organisationspsykologi. Han är specialiserad inom kris och trauma och har arbetat som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala. För närvarande utbildar och handleder han personal runt om i landet som i sina verksamheter strävar efter hög kvalité i omvårdnaden av ensamkommande barn och ungdomar.

Med stipendiet vill stiftelsen uppmärksamma och hedra hans engagerade och framgångsrika arbete med att analysera och förmedla vilka faktorer som behövs för att bygga ett förtroende och för att genomföra ett meningsfullt samtal med ensamkommande unga.


Nina Svedberg

Stiftelsen SAPU:s stipendium för hösten 2017 Nina Svedberg leg sjuksköterska, leg psykoterapeut.

Nina Svedberg

Motivering

Nina Svedberg belönas för sin examensuppsats om psykoterapeuters osäkerhet vid behandling av HBTQ. I detta arbete visar hon hur viktigt det är att bli medveten om sin egen försiktighet, sin bristande kunskap, sin rädsla att göra fel och sina egna fördomar när det gäller att ge människor det bemötande som var och en egentligen förtjänar. Vår förhoppning är att detta stipendium kommer att kunna stimulera till ett arbete för att studien publiceras och att Nina fortsätter sprida kunskap samt visar sin kompetens i detta angelägna ämne.