Stipendiater 2016

Tine Harpøth

Tine Harpøth

Psykiatrisk Forskningsenhed, Fælledvej 6, 4200 Slagelse. Danmark.

Motivering

Stiftelsen SAPU:s stipendium för år 2016 går till Tine Harpøth med föreläsningen ”Positiv affekt i mentaliseringsbaseret terapi – en mulig åbning for epistemisk tillid?”. Hon tilldelas stipendiet för att hon presenterar ett intressant planerat forskningsprojekt, som kännetecknas av kreativitet och nytänkande. Betydelsen av positiva affekter har visat sig vara stor för kunskapsutvecklingen inom olika delar av psykologin, inte minst inom kognitionsområdet. Det är ytterst intressant att även utforska positiva affekters relevans och användbarhet inom området mentaliseringsbaserad terapi.

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) er kendetegnet ved emotionel ustabilitet og dysfunktionelle interpersonelle relationer. Eksisterende forskning på området har især været optaget af et demonstreret øget niveau af negative emotioner, mens betydningen af positive emotioner fortsat er uklar. Der er i andre populationer fundet at være en positiv sammenhæng mellem positive emotioner, psykologisk resiliens og coping, idet undersøgelser tyder på, at positive emotioner skærper et individs opmærksomhed og bevidsthed, opmuntrer og motiverer individet til at være åben over for nye oplevelser, tanker og adfærd. På denne baggrund, er det vores hypotese, at positive emotioner øger et individs evne til at mentalisere ved at gøre denne evne mere fleksibel og akkurat. Endvidere at individets problemløsnings- og sociale indlæringsfærdigheder forbedres, således at positive emotioner – uafhængigt af negative emotioner – bidrager til en opadgående spiral, der over tid øger livstilfredshed og psykisk velbefindende. Psykoterapeutiske behandlingsformer for BPF patienter har især været optaget af at reducere patienternes symptomer, herunder at mindske graden af negative emotioner, mens den potentielle betydning af positive emotioner synes i risiko for at blive overset. Mentaliseringsbaseret terapi betoner affektfokus, hvor projektet vil undersøge om et sådant affektfokus mere eksplicit bør omhandle positive følelser og selv-tilstande. Vores hypotese er, at et konsistent fokus på positiv affekt kan åbne for epistemisk tillid, således at patienter kan lære i og uden for terapi, og følgende bidrage til øget resiliens og livskvalitet.