Stadgar

Stadgar för Stiftelsen

Utdrag ur stadgar för Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning – SAPU

§1.

Stiftelsen skall ha som ändamål att för psykoterapeuter och blivande psykoterapeuter anordna utbildning som utgår från att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för barns och vuxnas personlighetsutveckling och psykiska hälsa.
Stiftelsen skall därutöver främja vidareutveckling, fördjupning och tillämpning av psykoanalytisk objektrelationsorienterad psykoterapi i skilda former samt understödja forskning med anknytning till detta.
Stiftelsen avser även att verka för en breddning av psykoterapins tillämpning i riktning mot mera problembelastade, psykosomatiska eller socialt utanförstående hjälpsökande genom att lyfta fram och synliggöra sådana insatser av enskilda psykoterapeuter eller verksamheter..

§2.

Stiftelsen kan samverka med annan eller andra organisationer för att anordna utbildningar som utgår från att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för barns och vuxnas personlighetsutveckling och psykiska hälsa.

§3.

Stiftelsens styrelse består av minst fem ledamöter. Styrelsen avgör sin sammansättning med 2/3 majoritet bland styrelsens samtliga medlemmar. Undantaget är om styrelsen består av bara fem ledamöter då krävs att minst tre ledamöter röstar för ett beslut. För varje styrelsemedlem må en suppleant väljas. Styrelseledamot väljs på tre år.


Sedan 2015 drivs psykoterapiutbildningarna vidare av Högskolan Sapu.
För mer information om pågående och kommande utbildningar, se www.sapu.se.